Redigere/lage et dashbord

Det er mulig å flytte på, endre størrelse og på andre måter endre elementer som ligger på arbeidsflaten.

Ved å høyreklikke i elementene vil du få frem en meny. Hva som er i denne menyen er avhengig av hva du høyreklikket på. Høyreklikk kan gjøres på selve tabellinnholdet, tabelloverskriften, superoverskrifiten o.l.

Størrelsen kan endres ved å ta tak i hjørnet nederst til høyre, høyre kant eller kanten i bunn av elementet.

 

Sortering

Du kan angi hvordan dataene skal sorteres ved å venstreklikke eller høyreklikke på kolonneoverskriften. Du kan sortere opp, ned eller ingen sortering. Hvilken rekkefølge dataene sorteres er engitt ved et tall til høyre for kolonneoverskriften. Dataene blir først sortert på kolonnen merket ”1”, deretter på kolonnen merket ”2” osv.

Høyreklikk kolonneoverskriften for å slå av sortering på en kolonne, eller administrer tabellen (og sorteringskolonner) ved å velge ”Rediger tabell” i fra høyreklikkmenyen.

 

Gjøre flyttbar

Elementene kan flyttes rundt, men de må være flyttbare. Høyreklikk og velg ”Gjør flyttbar av/på”. Elementet blir merket med en stiplet ramme for å indikere at den er flyttbar. Når du ønsker å låse plasseringen, høyreklikker du igjen og velger ”Gjør flyttbar av/på”.

 

Dupliser elementet

Klikker du på denne vil elementet dupliseres til et eget element du kan behandle videre. Det nye elementet vil inneholde de samme innstillingene som orginalen, men du kan kun benytte det på det dashbordet du redigerer i øyeblikket.

 

Lagre til DataCentral

Klikker du på denne vil elementet bli lagret som en mal som du kan benytte på andre dashbord. Malen finner du igjen på Verktøymenyen under "Dataelementer" og "Visualiseringer". Dra visualiseringen ut på dashbordet for å benytte den.

TIPS: Før du lagrer som en mal: Hvis du ønsker et annet navn på malen/visualiseringen, editer Dataelementet (høyre-klikk på elementet) og endre tittelen. Når du nå lagrer som en mal, vil denne få det nye navnet.

 

Gruppering (grupper data og pivotering)

Dette er en liste over alle kolonner som er i datasettet til dataelementet. De kolonnene som det er krysset av for vises i tabellen. Du kan også dra og slippe kolonneelementer i listen for å endre rekkefølgen kolonnene vises i tabellen.

I tillegg kan du her også krysse av for om dataene skal grupperes på verdiene i kolonnen. Dette gjør du ved å krysse av for gruppering til høyre for navnet. Hvis du grupperer på en periode, kan du også velge å vise hvilken periode det skal grupperes på (f.eks Måneder). I tillegg må du ta stilling til hvordan andre synlige kolonner skal håndteres i tabellen. Verdikolonner kan summeres, mens kolonner som inneholder tekst kan feks vise siste verdi (etter sortering).

Klikk på dette ikonet for å velge alle eller ingen av kollonnene.

 Klikk på dette ikonet for å oppdatere listen (flytter alle markerte kolonner øverst).

 

Kolonner som kan benyttes på grafer og målere er markert med ikoner. Disse er:

 Kolonnen er angitt som en kategori.

 Kolonnen er angitt som verdi.

Hvis det er satt opp at en kolonne skal vise tomme datapunkter, vil dette indikeres helt til høyre kolonnelinjen.

Pivotering

Du kan enkelt pivotere en tabell ved å aktivere dette oppe til venstre i dialogen.
Hvis du pivoterer vil du også kunne ta stilling til hvordan verdier og summeringer skal vises i tabellen – men dette gjøres ved redigering av tabellen. Se eget kapittel om dette

 

Rediger parameternavigator

I denne dialogen kan du endre hvilke valg som skal vises i navigatoren uten å gå inn i Business Analyze Editoren. Valgene du gjør her lagres som en del av dashbordet sin oppstart – på lik linje med oppstartsparametre (Se Lagre/nullstill dashbord-oppstart for detaljer rundt dette).

 

Velge eller endre visualiseringselementer (grafer og målere)

Du kan velge hvordan du ønsker å se verdiene presentert direkte fra høyreklikk-menyen. Du kan enkelt bytte mellom tabell og visualiseringsvisningene. Se eget kapittel om hvordan opprette grafer og måleinstrumenter.

Velg en annen visualisering

 • Høyreklikk på en graf eller en måler og velg visualisering fra listen. Hvor mange valg som er i listen bestemmes av definisjoner som legges inn på dataelementets innholde.

Endre visualiseringens egenskaper (graf og måler)

 • Høreklikk og velg å redigere visualiseringen

Hva som kan stilles inn henger sammen med hvilken type graf som er valg (søyle, kake,  måleinstrument o.l.).

Til venstre finner du generelle innstillinger som graftypen, farger o.l.
Til høyre er alle verdikolonnene/seriene som er med i datavisningen. Hva som vises her er avhengig av hva du har krysset av for som synlige kolonner (se eget kapittel for kolonner og gruppering av disse).

Du kan sette endel instillinger individuelt for hver enkelt serie, klikk ikonet for å utvide boksen. I tillegg kan du dra og slippe seriene for å bestemme rekkefølgen serien vises i grafen. Hvis du feks ønsker en område-graf bak søylene, må område-grafen ligge nederst i listen.

 

 

Rediger et tekstelement

Her kan du skrive inn teksten du ønsker å vise på dashbordet og endre skriftype, farge o.l.

 

Rediger et bildeelement

Her kan du skrive inn adressen/URL til bildet du ønsker å vise på dashbordet eller klikk «Velg fil...». Da åpnes en ny dialog hvor du kan velge bilder fra serveren. Du kan også sette på ramme og bestemme hvordan bildet skal skalere.

 

Rediger et Dataelement (tabell, graf, måler)

I denne dialogen har du tilgang til alt som skal vises i et dataelement. Du kan endre tabellvisningen og knytte dataelementet opp mot andre elementer på dashbordet (lage en kjede). I tillegg kan du endre parametre, legge inn grafdefinisjoner og måleinstrumentdefinisjoner.

Hvis du ikke ønsker å vise tittelen over visualiseringen på dashbordet, kryss vekk ”Vis tittel”.

Koble elementer sammen

Hvis du knytter elementet du redigerer på sammen med et annet, vil de henge sammen på dashbordet. Elementet du redigerer på vil være “barnet” til det tilknyttede elementet (“moderelement”). Hvis du feks ender parameter på det tilknyttede elementet vil “barnet” oppdatere med de samme parametrene. Hvis du igjen knytter et annet dataelement mot et “barn”, vil hele kjeden oppdatere seg når “moderelementet” endrer seg.

Du kan opprette to typer knyttninger – element og kontainer. Hvis du lager en knyttning mot elementet, vil barnet kun oppdatere seg hvis moderens toppnivå endrer seg. Hvis du vil at barnet skal oppdatere seg for hvert nivå (drilldown) moderen har, må du knytte mot kontaineren.

 

Tabellvisning

I utgangspunktet benyttes den sentrale definisjonen av tabellvisningen. Krysser du imidlertid ikke av for dette, kan du selv endre alle egenskapene til datatabellen.

Opsjoner:

 • Vis radnumre: Viser radnummer i tabellen.
 • Vis kolonnesummering: Viser summeringslinjen i bunnen av tabellen.
 • Aktiver sortering på kolonner: Tillater at innholdet i tabellen kan sorteres ved å klikke på tabelloverskriftene.
 • Aktiver delsummer på grupperte kolonner: Hvis du har gruppert datasettet på en eller flere kategorikolonner (tekst) og har en eller flere verdikolonner, vil tabellen automatisk dele opp innholdet og lage delsummer per gruppe. Grafer vil også vise grupperingen på kategoriaksen.

 

Sidestørrelse:

Antall rader pr.side: Dette bestemmer hvor mange rader tabellen skal vise. Hvis antallet rader er større enn dette tallet, vil det være mulig for brukeren å bla i disse sidene.
Merk: Hvis dette tallet settes til 0 (null), vil alle radene i datatabellen vises.

Hent kun første side: Hvis denne er krysset av, vil kun første side lastes ned. Antall rader på siden er bestemt av innstillingen nevnt over.

 

Theme:

Her kan du sette hvilken stil og farger tabellen skal benytte. Velg ”inherit” for å arve stil/farge som er satt på dashbordet.

Vis zebra-striper: Slår på fargelegging av annen hver linje i tabellen.

 

Pivotering:

 • Aktiver pivotering: Aktiverer pivotering av tabellen.
 • Vis radsummering: Aktiverer summering per rad (totalkolonner) til høyre i tabellen.
 • Du har også mulighet til å navngi tittelen på totalkolonnen på tilgjengelige språk.

 

Tabellkolonner:

Denne listen viser alle kolonne som er I datatabellen. De kolonnene det er krysset av for vil vises når dashbordet kjøres. Du kan dra og slippe kolonnelementene for å bestemme hvilken rekkefølge de skal vises I tabellen.

Du kan endre egenskaper, formatering og uttrykk for hver av disse kolonnene ved å klikke blyant-ikonet.

Egenskaper:

 • Tittel: Her kan du angi tittelen på kolonnen og en kort info (vertøytips) som skal vises når musen er over kolonneoverskriften. Du kan også slå av tittelen på kolonnen ved å krysse av for ”Vis tittel”
 • Aktiver drilldown: Kryss av hvis det skal være lov å drille ned ved å klikke på verdiene i denne kolonnen. Drilldown må også være definert i dashbordets strukturkart. Se eget kapittel om strukturkart.
 • Slå på støtte for tomme datapunkter: Denne innstillingen bestemmer om det skal benyttes automatisk genererte verdier i visualiseringen der det normal ikke finnes noen data. Hvilke verdier som skal vises er bestemt i Analyze DataCentral. Hvis den står til ”arvet” vil instillingen som er satt på kolonnen i Analyze DataCentral benyttes.
 • Vis i gruppering: Med denne innstillingen kan du bestemme om kolonnen skal vises i grupperingsdialogen (både i editoren og for sluttbrukeren). Hvis den står til ”arvet” vil instillingen som er satt på kolonnen i Analyze DataCentral benyttes.
 • Superoverskrift: Velg hvilken overskrift som skal vises over kolonnen. Kolonner som har samme superoverskrift og står ved siden av hverandre i tabellen vil slåes i sammen. Se eget kapittel på innstillinger av superoverskrifter.

 

Formatering:

På venstre side kan du sette de generelle formateringene av verdiene i kolonnen. Her kan du posisjonere teksten, endre tekstfarge og bakgrunnsfarge og låse bredden på kolonnen i angitte pixler.
Du angir også om tallverdier i kolonnen skal formateres som dato, heltall o.l.

Til høyre kan du si hva som skal vises i kolonnen. Her er det tre muligheter: Tekst, Trend eller Indikatorer. Disse formateringene settes for hver eneste verdi/rad i kolonnen.

 • Tekst: Verdiene i kolonnen vil vises som tekst. Du har imidlertid en mulighet til formatere hvordan negative tall skal vises.
 • Trend: Velges dette, vil det vises trendpiler i kolonnen. Du kan selv bestemme terskelverdi for hva som er positiv og negativ trend.
 • Indikatorer: Velges dette, kan du opprette flere regler som bestemmer formateringen av verdiene i kolonnen. Reglene sjekkes fra topp til bunn. Hvis en regel slår inn, vil den hoppe over resten. Du kan dra og slippe regler for å endre rekkefølgen.

Når du legger til eller endrer en indikatorregel vises en dialog med følgende innstillinger:

Grenseverdier: Verdien i cella i kolonnen som sjekkes er i uttrykket over  plassert i midten og er på bildet over visualisert med et grønt smilefjes. Startverdien er den minste verdien som tallet i cella i kolonnen skal være innenfor, Sluttverdien den største. Du kan også angi hvor mange prosent av start- og sluttverdien som skal benyttes. Eks: Startverdi på 100 * 30% vil si at nedre grenseverdi blir 30.

 Klikk dette ikonet hvis du ønsker at start- eller sluttverdien skal hente sine verdier fra en annen kolonne i datatabellen. Dette kan være nyttig hvis du feks ønsker at cellen skal vise et smilefjes kun når omsetningen er innenfor 90-100% av budsjettet. I dette eksemplet kan du velge budsjettkolonnen for både start- og sluttverdi, deretter angi 90% og 100% for henholdsvis start- og sluttverdien.

Vis verdi: I tillegg til eventuell grafikk, vil også verdien vises.

Tekstfarge: Fargen teksten skal ha hvis regelen inntreffer.

Bakgrunnsformatering: Hvilken bakgrunn verdien skal ha hvis regelen inntreffer.

Velg grafikk: Her kan du velge hvilken grafikk som skal vises hvis regelen inntreffer.

 

Kalkulering:

Her kan du sette hvordan kalkuleringen for kolonnen skal være. Du oppgir også hvordan verdier skal kalkuleres ved pivotering av tabellen.

 • Aggregeringsfunksjon: Sier noe om hvordan verdier skal slåes sammen når flere rader legges sammen.
 • Kolonnekalkulering: Sier hvordan summeringen på kolonnen skal være.
 • Radkalkulering (pivot): Sier hvordan radkalkuleringen skal være ved pivoterte tabeller.
 • Pivoteringsvisning: Sier noe om hvordan verdiene i tabellen skal presenteres ved pivotering.

 

Uttrykk:

Her kan du skrive uttrykk (Analyze Scripting Engine) for hvordan verdiene skal kalkuleres/behandles. Klikk knappen ”Editer Skriptuttrykk” for å åpne en egen editor hvor du letter kan lage og teste dine skript. Se eget kapittel på Scripting Engine.

På høyre side kan du legge til eller endre eksisterende kolonnefiltre som er knyttet på kolonnen.

 

Kolonner med sortering:

Listen viser hvilke kolonner tabellen sorterer på. Tabellen sorterer først på den øverste, deretter på de etterfølgende. Du kan dra og slippe kolonneelementene for å endre sorteringsrekkefølge.

 

Superoverskrifter:

Superoverskrifter er tittler som slår sammen flere kolonner i en tabell. Listen viser hvilke superoverskrifter som er opprettet. Når du legger til eller endrer en superoverskrift vises en dialog hvor du kan endre tekstposisjon og tittelen til superoverskriften.

 

Parameterdefinisjoner

Listen viser hvilke parametre som er knyttet til dataelementet. Disse parametrene blir benyttet til å filtrere innholdet I visningen når dashbordet kjøres. Parametre som er krysset av, vil vises i beskrivelsen øverst i dataelementet på dashbordet. Du kan dra og slippe parameterelementer I listen for å endre rekkefølgen de vises ved kjøring.

Hvis du klikker blyant-ikonet vil en dialog åpnes med følgende innstillinger:

 • Vis i ActionTab: Om parametret også skal være tilgjengelig i den globale parameterlisten på dashbordet. ActionTab er fanen som ligger i venstre kant på dashbordet. Hvis denne ikke er krysset av, er parametret kun tilgjengelig på selve dataelementet på dashbordet.
 • Vis i beskrivelsen: Kryss av hvis parameternavn og valgt filterverdi skal vises i beskrivelsen som ligger øverst i dataelemenet.
 • Valgmulighet: Om det skal være lov å velge en eller flere filtervalg samtidig i parameterlisten.

 

Grafdefinisjoner

Denne listen inneholder alle grafer som er definert. Grafer som er definert her vil være mulig å velge når dataelementet kjøres. Hvis du legger til eller endrer en grafdefinisjon, vil følgende dialog vises:

Standard:

I tillegg til å gi definisjonen et navn, kan du også velge hvordan grafen skal se ut.

Til venstre er det noen generelle innstillinger:

 • Diagramtype: Her bestemmer du hvilken type graf du ønsker. Innstillingene under kan variere ut ifra hvilken graftype du har valgt.
 • Seriebeskrivelse posisjon: Hvor bekrivelsen av seriene (legend) skal vises i grafen.
 • Vis tittel: Om tittelen skal vises over grafen.
 • Snu grafseriene horisontalt: Om grafen skal være stående eller liggende. Dette gjelder for stolpediagram.
 • Vis verdier: Om verdiene skal vises i grafen. Du kan også velge hvor verdiene skal vises i grafen.
 • Vis totalverdier: Viser totalverdien på stablede grafer.
 • Bruk grenseverdier: Viser angitte grenseverdier (bakgrunnsfarger) hvis dett er er definert på en serie. Gjelder kun hvis grafen viser èn serie.
  Tips: Du kan sette grenseverdier for å påvirke skalen på verdiaksen. Sett bakgrunnsfargen til «automatisk».

Til høyre vises aktive verdikolonner/serier som er med i grafen. Klikk på ikonet for å vise individuelle instillinger for hver enkelt serie. Du kan dra og slippe serieelementer for å bestemme rekkefølgen grafene skal vises. Den øverste vises fremst og den siste ligger bakerst/unders.

 

Avansert:

 • Tema stil og farge: Her kan du velge hvilken stil og farger grafen skal ha.
 • Seriefarger: Velg hvilken seriefarger du ønsker. Det er en seriefarge definert i layouten du benytter (default) og en for hvert Tema.
 • Animasjonsmodus:  Angi hvilken animasjon og hastighet grafen skal benytte.
 • Effekt: Angi hvilken effekt som grafen skal benytte.
 • Seriebeskrivelse element maks lengde: Angi hvor lange tekstene i seriebeskrivelsen skal være.
 • Kategoritekst rotasjon: Sett rotering på kategoritekstene. Ved ”Arvet” vil rotering satt i systemvariablen benyttes.
 • Kategoritekst maks lengde: Angi hvor lang kategoritekstene skal være.
 •  
 • Kategori interval: Sett intervallet hvor ofte kategoriteksen skal tegnes (eks: 3 = tegner hver tredje kategoritekst).
 • Antall grafer horisontalt: Angi hvor mange grafer (eller kolonner) du ønsker å vise horisontalt. Dette gjelder kun for noen graftyper som kake, smultring osv og når man har flere serier.

 

Gaugedefinisjoner

Denne listen inneholder alle måleinstrumenter som er definert. Måleinstrumenter som er definert her vil være mulig å velge når dataelementet kjøres. Hvis du legger til eller endrer en måleinstrumentdefinisjon, vil følgende dialog vises:

Standard:

I tillegg til å gi definisjonen et navn, kan du også velge hvilken type måleinstrument du ønsker.

Til venstre er det noen generelle innstillinger:

 • Tittel: Oppgi en tittel.
 • Standard målertype: Radialt speeedometer, lineært speedometer, talldisplay eller Solid måler.
 • Vis tittel: Kryss av hvis tittelen skal vises over måleinstrumentet.
 • Vis verdier: Kryss av hvis verdier skal vises i måleinstrumentet. Gjelder radialt speedometer.

Til høyre vises aktive verdikolonner/serier som er med i måleinstrumentet. Klikk på ikonet for å vise individuelle instillinger for hver enkelt serie. Du kan dra og slippe serieelementer for å bestemme rekkefølgen grafene skal vises.

 

Avansert:

 • Tema stil og farge: Angi hvilken stil og farge måleren skal benytte.
 • Animasjonsmodus: Angi hvilken animasjon og hastighet måleren skal benytte.
 • Antall grafer horisontalt: Angi hvor mange målere (eller kolonner) du ønsker å vise horisontalt. Dette gjelder kun når man har flere serier.

 

 

Rediger Elementkontainer - Elementets yttre egenskaper

Her kan du sette noen generelle innstillinger på selve elementet/vinduet.

Egenskaper

 • Oppdateringsintervall: Hvor ofte elementet skal oppdatere seg selv i sekunder. Skriver du inn 0 (null), vil det ikke oppdatere seg automatisk.
 • Tema stil og farge: Angi hvilken tema elementet skal benytte. Dette påvirker kun vinduet og ikke innholdet (tabell, graf).
 • Skriftstørrelse: Angi skriftstørrelsen i %. Dette dette påvirker tekst i vinduet, men ikke tekststørrelsen i graf og måler.
 • Synlighet: Tallet sier hvor gjennomsiktig elementet er. Ved 0% er elemenet helt gjennomsiktig.

 

Avansert

Elementtype og Elementnavn: Informasjon om hvilken elementtype kontaineren inneholder og hva som er det unike navnet på kontaineren.

 • Bredde og høyde: Du kan angi bredde og høyde på elementet i % av dashbordet.
 • X- og Y-Posisjoner: Her ser du hvilken posisjon og hvor stort elementet er på dashbordet. Verdiene er i % av arbeidsflaten. Du kan sette dette manuelt eller ved å endre elementet dynamisk på arbeidsflaten.
 • Dybdenivå: Dette tallen sier noe om hvilket lag elementet ligger på. Elementer med lavere tall vil legge seg under og elementer med høyere tall vil legge seg over dette elementet.
 • CSS: I dette feltet kan du skrive Cascading Style Sheet-kode (CSS). Denne koden vil formatere kontaineren og deler av innholdet – graf og måler blir ikke påvirket.
 • CSS Class: Her kan du angi en eller flere ferdig definerte CSS-klasser. Du kan referere til klasser som er endel av Business Analyze Theme eller dashbord og/eller som er tilgjengelig på dashbordet.
  TIPS: I Dashbord-egenskaper har du mulighet til å skrive egne CSS-klasser som du igjen kan referere her. Se eget kapittel om dashbord-egenskaper.

Ekstern link til mer informasjon om CSS: http://www.w3schools.com/css/

 

 

Lage/endre kolonnefilter

Du kan høyreklikke på kolonneoverskriften og velge kolonnefilter-valget for å lage eller endre kolonnefilter. Kolonner som alledere har filter, er merket med en liten trakt. Du kan klikke på trakten for å redigere konlonnefilteret.

Opprett et filter ved å klikke pluss-ikonet, velg operator og skriv inn en verdi (tall eller tekst). Du kan ha så mange filtre du vil på en kolonne. Slett et filter ved å klikke krysset bakerst på hver linje.

 

 

Dashbordegenskaper

Her finner du noen innstillinger som gjelder for hele dashbordet.

Egenskaper

 • Oppdateringsintervall: Hvor ofte dashbordet automatisk skal lastes på nytt.
 • Vis parameter ActionTab: Slå på for å vise ActionTab (globale parameterfanen).
 • Tema: Hvilke stil og farge dashbordet skal benytte.

Avansert

Her kan du inkludere Javascript-kode og CSS-stiler på dashbordet. Noe som er nyttig hvis du utvikler avansert innhold som feks avspilling av lyd og ekstra formatering av tekst og farger.

 

Lukk

Lukker elementet-vinduet - som for eksempel er åpnet via drilldown.

 

 

Parametere og oppstartsparametre

Ved hjelp av den globale parameterfanen som ligger øverst i venstre kant av arbeidsflaten kan du filtrere informasjonen. I tillegg til at du lettere kan se relevant informasjon, kan du også lagre parametrene som dashbordet skal starte opp med. Du kan lagre oppstart som er grunnleggende for dashbordet og, hvis dashbordet editeres via en fane, oppstart for en fane.

Et dashbord kan ha mange oppstarter hvis det er knyttet opp mot flere faner og brukere. Du kan velge hvilken oppstart du ønsker å bruke/redigere fra listen (til høyre på verktøylinjen). Hvis du åpner dashbordet fra editoren (og ikke editere via en fane) vil alle oppstarter lagret mot dashbordet være tilgjengelige i listen. Dette gjør det enkelt for en administrator å konfigurere på tvers av skrivebord.

 Lagre oppstartsparametre.

 Fjerne oppstartsparametre.

OBS! Oppstartsparametre gjelder for alle som har tilgang til den aktuelle fanen og skrivebordet fanen er knyttet på.

OBS! Nar du lagrer dashbordet blir IKKE oppstartsparametrene lagret. Husk å lagre de via den globale parameterfanen!

 

Redigere strukturkartet (drilldowns)

På verktøylinjen øverst i editoren er det en fane som heter strukturkart. Dette er en egen editor for å lage og redigere drilldowns.

Tips: Hvis du høyreklikker på en kolonneoverskrift kan du velge å opprette en drilldown. Da blir du sendt til strukturkartet med den aktuelle kolonnen ferdig valgt.

 

I listen til venstre ser du alle elementer som er på dashbordet og tilhørende drilldown-nivåer. Høyreklikk på et element for å opprette et nytt drilldown-nivå, eller venstre klikk et punkt for å redigere drillnivået.

Egenskaper

Her angir du hvilken kolonne du driller fra, hva du skal vise av data og hvor du ønsker å vise resultatet. I tillegg kobler du parametrene fra elementet du driller fra mot elementet du driller til, samt filtrere dataene i kolonnen.

Drill ned fra kolonne
Dette er kolonnen det drilles ned fra. Tekst/verdier som står i denne kolonnen vil bli til linker som brukeren kan klikke på for å drille.

Utrykk for dynamisk aktivering/deaktivering av drill ned link: Her kan du oppgi et uttrykk som må være ”sant” (”true”) for at drill ned-linken skal være aktiv. Se mer i dokumentasjonen om Business Analyze Scripting Engine for mer info om uttrykk.

Hvor skal resultatet vises
Hvor drill ned resultatet skal vises. Her kan du velge om elementet skal oppdatere seg selv, om resultatet skal vises i et nytt vindu eller du kan velge et dataelement fra designområdet som som skal vise oppdatere seg med resultatet.

Hva skal resultatet vise
Drill ned til datatabell: Her kan du velge om du vil opprette et nytt dataelement som er basert på en kopi av det valgte dataelementet, eller om du vil benytte et dataelement som allerede ligger på dashbordet som visning. Hvis du velger det siste alternativet vil du ikke kunne designe drillnivået på fanen ”Design Drillnivå”. I steden er det dataelementet som ligger på dashbordet som er utgangspunktet for hvordan resultatet vises.

 • Parametre dette drillnivå: Dette er kolonnene som er i datatabellen til elementet du driller ned til (den valgte datatabellen).
 • Verdikolonner fra forrige nivå: Dette er kolonnene og parametrene som er i dataelementet du driller fra.
 • Kolonnefilter: Her kan du legge til flere regler som filtrerer dataene på det nivået du driller til. Du velger kolonne, operator og skriver inn en verdi (tall, tekst eller navnet på en kolonne i datasettet). Hvis du ønsker at dataene skal filtreres på informasjon som står i en kolonne fra nivået du driller ned fra, skriver du inn kolonnenavnet i filterverdi-feltet. Systemet vil selv prøve å finne en kolonne som passer med den du velger og oppgi denne i filterverdi-feltet. Hvis den finner en kolonne som passer, vil navnet på denne kolonnen vises til høyre (for eksempel ”-> Status”).
  Kryss av om du vil at systemet selv skal filtrere data iht grupperte kolonner når brukeren driller ned. Systemet selv tar med seg nødvendig informasjon fra det ene nivået til det andre.
 • Du tar vekk en regel ved å klikke krysset bakerst på linjen.

Design område

Her kan du designe hvordan drilldown-nivået skal se ut. Du redigerer tabellen, grafen eller måleren slik du gjør i editoren. Høyreklikk for valg.